Ania
Oprócz Q by Colour Alike Diskorelaks, swój test w niedzielę przechodził również Wysuszacz 3 w 1 60 sek Eveline Cosmetics. Trafiłam na niego przypadkiem, w SuperPharm i za cenę 10 zł (w porównaniu do 30+ mojego ulubionego Insta Dri SH) postanowiłam przetestować.

Eccept Q by Colour Alike Diskorelaks, I tested on Sunday also Drier 3 in 1 60 seconds by Eveline Cosmetics. I found it by accident, in Superpharm and for the price of 10 PLN (compared to 30 + PLN for my favorite Insta Dri SH) I decided to test it.

Zacznę od plusów:
- jest rzadki (to dla mnie plus - nie zbiera lakieru, łatwo się rozprowadza)
- przyśpiesza wysychanie (aby było uczciwie - na 2 paznokciach Q sechł samodzielnie, na 3 - z wysuszaczem - na tych 3 było szybciej)
- nie niszczy efektu holo (zdarzało mi się to z niektórymi topami - efekt holograficzny był zmniejszony, bądź spłaszczony - tu tego nie ma)
- cena - 10 zł to całkiem przyjemna cena
- zapach - nie śmierdzi (wiele innych topów - tak, ten jest całkiem znośny).

Let me start from the pros:
- it's a rare (for me,it's a plus - does not collect paint, easy to spread)
- accelerates drying (to be honest - at 2 fingers Q dried alone, at 3 - with drier - these three were faster)
- does not destroy the effect of holo (it happened to me with some tops - holographic effect was reduced or flattened - it is not here)
- price - 10 PLN is a pretty nice price
- smell - it's doesn't stink (other tops - yes, this is quite tolerable).Ale w kolejce (niestety) stoją już minusy:
- 60 sekund to obietnica bez pokrycia. Nie oczekiwałam zresztą aż takiego wyniku (Insta Dri też nie jest gotów po 30 sek), ale spodziewałam się twardego lakieru po 5, góra 10 minutach. Powierzchnia była wyschnięta po ok. 2 minutach, ale całość potrzebowała na utwardzenie ok. 20-25, czyli tylu co lakier bez przyśpieszacza. Niemniej - po tych dwóch minutach można pisać na klawiaturze, czy jeść - uważając, by nie uderzać mocno w paznokieć, ale ślady lakieru nie się odbiją, anie nie będzie odgniotków (ale wgniecenia - tak)
- nabłyszczenie - słabiutkie
- największy problem - tworzy bąble. W pierwszej chwili podejrzewałam, że ja coś źle zrobiłam (za wolno może, albo za mało/za dużo?), ale sprawdziłam na wizaz.pl i okazało się, że masę użytkowniczek ma z tym problem... Eveline dostanie ode mnie jeszcze dwie szanse (popróbuję szybsze nakładanie i różne ilości), ale jeśli problem nie ustąpi, to niestety okaże się bublem, (którego będę reklamować).

But in the queue (sadly) already face disadvantages:
- 60 seconds is a promise without coverage. Moreover, I didn't expect this result to (Insta Dri is not ready after 30 seconds also), but expect a hard finish after 5 to 10 minutes. Surface was dried after about 2 minutes, but all it needed to cure approximately 20-25as many as laquer without accelerator. Yet - after those two minutes you can write on the keyboard, or eat - being careful not to hit hard on the nail, but no traces of paint to rebound, Ana will not be odgniotków (but tears - yes)
- polishing - feeble
- the biggest problem - it creates bubbles. At first I suspected that I did something wrong (too slowly maybe, or too little / too much putting?), But I checked on wizaz.pl and it turned out that the mass of users have this problem ... Eveline get from me two more chances (I will try faster application and different quantities), but if the problem will persists, it is unfortunately a failed product, (which I will make a complaint). 
Na dzisiaj - ocena 3/10 (gdyby nie bąble - byłoby 6/10)... 
At today - rating is 3/10 (without bubbles - it would be 6/10)...
1 Response
  1. Ania Says:

    Ten także mam w swojej kolekcji i niestety podzielam Twoje minusowe wrażenia odnośnie tego topu.


Prześlij komentarz